PREZENTARE  LECTORI:
•    Dl. GIBESCU ION – Director – Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale Si Persoanelor Varstnice– Directia Salarizare;

INSCRIERE:
INFORMATII INSCRIERE CURS

TEMATICA:
SALARIZAREA PERSONALULUI DIN INSTITUȚIILE PUBLICE
1. Cadrul general

 • Legea-Cadru nr 284/2010.
 • OUG  nr 84/2012- privind salarizarea personalului bugetar în anul 2013.
 • HG nr. 286/2011 – aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar.
 • Indicatorii macroeconomici care stau la baza politicilor privind  salarizarea personalului din sistemul bugetar în anul 2014.

2. Elementele componente ale caștigului salarial si criteriile care au stat la stabilirea acestora potrivit Legii nr 284/2010:

 • Salariul de bază;
 • Sporuri, premii ;

3. Modul de stabilire a salariilor pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice:

 • Stabilirea salariilor de bază în unitățile publice și autoritățile publice(sănătate, învățământ, cultură, sistemul justiției, administrație publică, ordine publică etc.) în anul 2013.
 • Stabilirea cuantumului sporurilor de care beneficiaza personalul din unitățile publice și autoritățile publice(sănătate, învățământ, cultură, sistemul justiției, administrație publică, ordine publică etc.) în anul 2013.
 • Modul de stabilire a salariilor (salarii de baza si sporuri) pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii.
 • Modalitatea de încadrare  si promovare a personalului în anul 2013.
 • Perspective privind salarizarea personalului bugetar in anul 2014.

4. Studiul de caz pentru fiecare situație apărută (la solicitarea cursantilor);

NOUTATI LEGISLATIVE IN DOMENUL FINANCIAR CONTABIL

 • Întocmirea, semnarea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice în anul 2013 – situaţiif inanciare trimestriale, raportări financiare lunare Omfp 505 / 2013 ;
 • Particularităţi în aplicarea reglementărilor contabile specifice instituţiilor publice – înregistrări contabile privind activele fixe corporale, activele fixe necorporale, obiectele de inventar, evidenţă salarii;
 • Reglementări legislative în domeniul contabilităţii publice;
 • Adoptarea politicilor şi procedurilor contabile la instituţiile publice. Modele de elaborare.
 • Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
 • Salarizarea personalului în anul 2013 – evidenţă salarii, înregistrări contabile;
 • Norme metodologice privind înregistrarea acestora în contabilitate (Omfp 2.169/2009);
 • Patrimoniul instituţiilor publice – conţinut, administrare şi evidenţă.
 • Reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar(buget de stat, bugete de asigurări,bugete locale);
 • Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice – ALOP (Omfp 547/2009 pentru modificarea şi completarea Omfp 1.792/2002)
 • Particularităţi privind contabilitatea fondurilor externe nerambursabile postaderare. Legislaţie. Norme metodologice privind înregistrarea acestora în contabilitate (Omfp 2.169/2009)
 • Proceduri contabile. Modele de elaborare
 • Aspecte legate de organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice (Omfp 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare).

– probleme rezultate ca urmare a nerespectării metodologiei privind întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare;
– evidenţierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
– întocmirea situaţiilor financiare (Bilanţ şi Anexe);
– înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti;
– operaţiuni de consolidare.

 • Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS)
 • Studii de caz şi aplicaţii practice.

 

Aboneaza-te la newsletter