Descrierea cursului
Scopul cursului este de a deschide un forum de discuții în ceea ce privește etica și integritatea, privite în principal din perspectiva entităților publice. Etica și integritatea sunt elemente cheie pentru furnizarea unor servicii publice de calitate, iar lipsa sau abaterile de la acestea afectează capacitatea administrației publice de a își îndeplini obiectivele în condiții de eficacitate și eficiență. Cursul își propune ca, plecând de la delimitarea principalilor actori și a principalelor componente ale unei culturi etice, să ofere participanților instrumentele necesare integrării acestora în sistemul de control intern/managerial, precum și pentru construirea și menținerea unui climat de etică și integritate în cadrul organizației, prin intermediul consilierii etice, gestionării conflictelor de interese și incompatibilităților, sistemului de raportare a iregularităților, prevenirii corupției și fraudelor și altor măsuri specifice.
Tematica
Definirea eticii și integrității
– introducere în terminologia specifică eticii (etică, morală, deontologie, etică în afaceri, etică profesională, responsabilitate socială corporativă etc.); exemple;
– definirea conformității și stabilirea diferențelor între etică și conformitate; exemple;
– definiția integrității și relația dintre etică și integritate;
– integritatea – un ,,monopol” al administrației publice?
– studii de caz.

Cultura etică
– definirea culturii etice și a principalelor componente ale acesteia;
– Tonul la vârf (Tone at the Top) și importanța acestuia; exemple;
– guvernanța corporativă la entitățile publice;
– codul de conduită (codul de etică); abordări privind întocmirea unui cod de conduită și exemple;
– gestionarea resurselor umane din punct de vedere al eticii;
– gestionarea conflictelor de interese și incompatibilităților;
– sistemul de raportare a iregularităților.

Etica și integritatea – parte a sistemului de control intern/managerial
– ce este controlul intern și importanța acestuia pentru organizații;
– modele de control intern – COSO, CoCo;
– etica și integritatea ca parte a mediului de control;
– Codul controlului intern/managerial la entitățile publice;
– Standardul 1 Etica, Integritatea;
– exemplu de implementare a Standardului 1 într-o entitate publică.

Consilierea etică a personalului
– ce înseamnă, practic, consilierea etică;
– dilema etică și modalități de rezolvare; exemple practice de dileme etice;
– care este rolul și ce atribuții are consilierul de etică ?
– consilierea etică – un ,,monopol” al funcționarilor publici ?
– exemplu de organizare a instituției consilierului de etică la o entitate publică.

Conflicte de interese și incompatibilități
– definirea conflictului de interese;
– conflictul de interese administrativ și conflictul de interese penal; studii de caz;
– definirea incompatibilităților; exemple;
– diferențele dintre conflictul de interese și incompatibilități;
– gestionarea conflictelor de interese și incompatibilităților; exemplu de implementare pentru o entitate publică.

Sistemul de raportare a iregularităților
– ce este sistemul de raportare a iregularităților ?
– canale de raportare a iregularităților; exemple practice;
– Standardul 16 Semnalarea iregularităților
– cine este avertizorul de integritate? avertizor sau delator ?
– măsuri de protecție a avertizorului de integritate;
– de ce ,,alternativa la tăcere” nu este o soluție;
– exemplu de implementare a Standardului 16 într-o entitate publică.

Incidentele de integritate
– definiția incidentelor de integritate;
– Triunghiul fraudei (corupției);
– criterii semnal ale abaterilor de la etică; exemple practice;
– gestionarea incidentelor de integritate într-o entitate publică;
– studiu de caz privind tratarea unui incident de integritate.

Programul de etică și integritate
– elementele unui program de etică și integritate;
– modalități practice de implementare a programului de etică și integritate;
– planul de integritate – instrument de construire a culturii etice într-o organizație;
– prevenirea fraudelor și corupției – o abordare trihotomică;
– exemplu practic de plan de integritate al unei entități publice.